Skip and go to content

Terms and conditions

1. Definities

1.1 Finvision

De vennootschap van het Finvision-netwerk waarmee de overeenkomst werd gesloten:

 • Hetzij Finvision BV met zetel te Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0816.810.571. Finvision BV is een erkend accountant en belastingconsulent, lid van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (I.A.B.) onder nummer 225221.
 • Hetzij Finvision Antwerpen BV met zetel te Berchem, Berchemstadionstraat 76/6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0632.479.788. Finvision Antwerpen BV is een erkend accountant en belastingconsulent, lid van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (I.A.B.) onder nummer 224961.
 • Hetzij Finvision Financial Management BV met zetel te Waregem, Vredestraat 55/31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0697.752.870. Finvision Financial Management BV is een erkend boekhouder-fiscalist, lid van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) onder nummer 70537184.
 • Hetzij Finvision Waasland BV met zetel te Sint-Niklaas, Plezantstraat 8B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0889.706.368. Finvision Waasland BV is een erkend boekhouder-fiscalist, lid van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) onder nummer 70302869.

 

1.2. Cliënt

De natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op FINVISION. FINVISION mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan, lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde en op voorwaarde dat deze de naam, het adres en de overige relevante gegevens van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan FINVISION heeft verstrekt.

2. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen FINVISION en de cliënt en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt.

De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de cliënt aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst zoals bepaald in II.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. FINVISION behoudt zich evenwel het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht na het verstrijken van één maand te rekenen vanaf datum van kennisgeving ervan door FINVISION.

De cliënt wordt geacht deze wijzigingen te aanvaarden bij gebreke aan reactie binnen voornoemde termijn. Indien de cliënt de gewijzigde algemene voorwaarden niet aanvaardt, kan hij/zij de overeenkomst beëindigen binnen voornoemde termijn, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder recht op schadevergoeding.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van FINVISION enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door haar werden aanvaard.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

 • hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door FINVISION in ontvangst wordt genomen en door haar mede wordt ondertekend,
 • hetzij op het moment dat FINVISION aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

Indien FINVISION op verzoek van de cliënt de uitvoering van de opdracht reeds aanvangt alvorens de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief terug werd ontvangen, wordt de samenwerking tussen partijen sowieso reeds beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de aangeleverde opdrachtbrief.

4. Duur en opzegging van de overeenkomst

4.1. Recurrente opdrachten

4.1.1. Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd. Opdrachten als controlling, credit management, interne (bij de klant) operationele boekhoudopdrachten enz worden niet beschouwd als recurrente opdrachten tenzij anders bepaald in de opdrachtbrief.

4.1.2. Duur en einde van de overeenkomst

Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor een recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

 • de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij,
 • er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van drie maanden.

Deze termijn kan, naar keuze van de cliënt als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25 % van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door FINVISION werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

 

4.2. Niet-recurrente opdrachten

4.2.1. Bepaling

Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 4.1.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

4.2.2. Duur en einde van de overeenkomst

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

De cliënt heeft het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan FINVISION van:

 • de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden,
 • alles wat FINVISION bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen

 

4.3. Afhandeling

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde. FINVISION beschikt hiervoor over een minimale termijn van één maand, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de beëindiging. Indien de overeenkomst met betrekking tot recurrente opdrachten wordt beëindigd door de cliënt, is deze steeds een forfaitaire administratieve vergoeding van 250,00 EUR verschuldigd aan FINVISION voor het klaarmaken en overdragen van het dossier. De cliënt maakt in geen enkel geval aanspraak op enige vergoeding indien de beëindiging van de overeenkomst uitgaat van FINVISION.

5. Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en) 

5.1. In alle gevallen kan FINVISION de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van FINVISION in het gedrang brengen,
 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,
 • kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 7.2.) en in de opdrachtbrief (waaronder de niet of niet-tijdige betaling van erelonen),
 • in geval van gerechtelijke reorganisatie, invereffeningstelling, procedure van (vroegtijdige) ontbinding, stopzetting van de activiteiten, kennelijk onvermogen of het niet langer solvabel zijn van de cliënt,
 • Omstandigheden waarbij de cliënt zich schuldig maakt aan enige bedrieglijke, criminele, kwaadwillige handeling of grove fout op dergelijke wijze dat naar het redelijk oordeel van FINVISION de uitvoering van deze overeenkomst of haar zakelijke activiteiten, haar reputatie, haar goodwill of imago hierdoor dermate negatief wordt aangetast of zou kunnen aangetast worden dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk is.
 • In geval van overmacht in hoofde van FINVISION. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout van FINVISION en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden medegedeeld.

Naargelang de omstandigheden kan FINVISION haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt.

Wanneer zij de overeenkomst stopzet, wijst FINVISION de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor zij opdracht had gekregen.

In geval van gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst blijft de cliënt gehouden tot betaling van de geleverde prestaties zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

5.2. In geval van opening van een faillissementsprocedure van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding ontbonden.

5.3. De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten indien FINVISION kennelijk in gebreke blijft haar eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.1.) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren.

Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan FINVISION, dewelke aangetekend dient te worden verstuurd en waarbij aan FINVISION de mogelijkheid wordt gegeven eventuele tekortkomingen binnen een redelijke termijn recht te zetten.

6. Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig VIII. hieronder, is FINVISION gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. FINVISION brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor FINVISION opdracht had gekregen, wijst zij de cliënt hierop.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

FINVISION is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Rechten en plichten van de partijen

7.1. Rechten en plichten van FINVISION

FINVISION voert met de vereiste zorg de haar toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Zij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het I.A.B. (raadpleegbaar op www.iec-iab.be) / BIBF (raadpleegbaar op www.bibf.be) , rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst. FINVISION kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen of hun interpretatie.

Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.

De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is FINVISION niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) haar overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

FINVISION mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van haar keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

FINVISION heeft haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het I.A.B.

FINVISION, evenals haar gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 

7.2. Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

 • de verbintenissen voortkomend uit deze algemene voorwaarden na te leven;
 • FINVISION alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
 • de werkzaamheden die haar desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, tijdig te verrichten;
 • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van FINVISION;
 • indien FINVISION hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
 • na te gaan of de door FINVISION geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

De cliënt is als enige verantwoordelijk voor de bewaring van alle originele documenten en bescheiden en dit gedurende de wettelijke en reglementaire termijnen.

 

7.3. Verbod op afwerving

De cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van FINVISION, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en FINVISION, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 25.000,00 EUR, onverminderd het recht van FINVISION aan te tonen dat de werkelijke schade hoger is en aldus een bedrag gelijk aan de werkelijke schade als vergoeding te eisen.

8. Erelonen

8.1. Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, van toepassing op FINVISION en voorzien in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

 

8.2. Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

 • een intrestvergoeding, te betalen per dag vertraging a rato van 10% op jaarbasis,
 • een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR. Eventuele gerechtskosten zijn hierin niet inbegrepen.

Voor elke verstuurde herinnering of ingebrekestelling is bijkomend een forfaitair bedrag van 25,00 EUR verschuldigd.

Ontvangen betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen interesten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling van voormelde nalatigheidsinteresten en schadevergoeding.

 

8.3. Voorschotten – Waarborg

FINVISION kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

FINVISION behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik van de uitvoering van de overeenkomst een waarborg of garantie te eisen van de cliënt.

 

8.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan FINVISION. Indien geen (tijdige) betwisting FINVISION bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten en de hiervoor aangerekende kosten en erelonen.

 

8.5. Budgetten

Indien op verzoek van één der partijen bij ondertekening van de opdrachtbrief of op enig ander tijdstip een budget werd vooropgesteld, geschiedt dit steeds op basis van de op dat ogenblik geldende erelonen en tarieven en op basis van de vermoedelijke tijdsbesteding waarbij de door de opdrachtgever medegedeelde informatie over zijn of haar interne organisatie en alle andere aspecten van zijn of haar activiteiten die een invloed kunnen hebben op de omvang van de werklast en het vereiste niveau van de competentie en verantwoordelijkheid, als maatstaf werden genomen.

Bij het vooropstellen van een budget, wordt er steeds van uitgegaan dat alle informatie, die noodzakelijk is om de prestaties uit te voeren, door de opdrachtgever tijdig ter beschikking wordt gesteld, en dat deze informatie volledig, accuraat en gestructureerd is, dit onder meer in uitvoering van de eigen wettelijke verplichtingen van de opdrachtgever.

Indien de gebudgetteerde tijd, omwille van bepaalde omstandigheden, FINVISION niet zou toelaten de opdracht kwalitatief uit te voeren, worden deze extra tijdsbestedingen bijkomend aangerekend.

9. Aansprakelijkheid

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, is de volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door FINVISION afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat FINVISION eventueel draagt overeenkomstig die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt als volgt:

 • Indien het een recurrente opdracht betreft: beperking tot het bedrag van de erelonen gefactureerd aan de cliënt gedurende de zes maanden die het schadeverwekkend feit vooraf gaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan 6 maanden
 • Indien het een niet-recurrente opdracht betreft: het bedrag van de erelonen gefactureerd aan de cliënt voor die opdracht gedurende de twee maanden die het schadeverwekkend feit vooraf gaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan twee maanden

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, partners, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor FINVISION, haar partners, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

10. Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de betreffende FINVISION-vennootschap gelegen is.

Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.

11. Persoonsgegevensbescherming / Privacy

De wijze waarop persoonsgegevens verworven worden door FINVISION en waarop deze verwerkt, bewaard en beveiligd worden in het kader van het uitvoeren van de opdrachten, het bezoeken van de Finvision websites en elk andere activiteit uitgevoerd door FINVISION die het verwerken van persoonsgegevens bevat, is terug te vinden in de privacyverklaring.