Corona maatregelen – update 16/07/2020

Ondersteuningspremie

De Vlaamse Regering heeft beslist om een premie van 2.000,00 euro toe te kennen ter ondersteuning van de ondernemingen die geconfronteerd zijn met een omzetdaling ten gevolge van exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de doorstartperiode. Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie.

Voorwaarden en premie

Je komt in aanmerking voor de ondersteuningspremie als je tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= premie van 1.000,00 euro)
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.
 • Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Bijkomend moet er voldaan zijn aan volgende algemene voorwaarden:

 • De onderneming of zelfstandige beschikt op 1 mei 2020 volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen over een actieve exploitatiezetel in Vlaanderen.
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen.

Er is sprake van een omzetdaling:

Er moet een omzetdaling zijn van minstens 60% ten gevolge van exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de doorstartperiode. Dit is de periode waarin de onderneming doorstart na de versoepeling van de coronamaatregelen. De referentieperiode is de overeenkomstige maand in 2019.

 • Indien je in aanmerking kwam voor een hinderpremie wegens verplichte sluiting: omzetdaling van 60 % in de maand die volgt op de opheffing van deze verplichte sluiting, respectievelijk 11 mei, 18 mei of 8 juni
 • Indien je in aanmerking kwam voor een compensatiepremie: omzetdaling van 60 % in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020

Let wel: Om in aanmerking te komen voor de ondersteuningspremie moet de onderneming wel terug geopend zijn of moeten de activiteiten terug opgestart zijn uiterlijk op 29 juni 2020.

Aanvraag

De ondersteuningspremie kan worden aangevraagd worden via de toepassing op de website van VLAIO: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie

Overbruggingsrecht: verlenging in juli en augustus

Volledige uitkering

De zelfstandigen, helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteiten in juli en/of augustus nog steeds verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid, hebben automatisch recht op het overbruggingsrecht voor juli en/of augustus 2020.

De andere zelfstandigen, helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op een overbruggingsrecht voor de maanden juli en/of augustus 2020, voor zover ze in deze maanden minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.

Voor deze tweede categorie van zelfstandigen zullen er objectieve elementen voorgelegd moeten worden waaruit blijkt dat de gedwongen onderbreking (van minstens 7 opéénvolgende dagen) het onmiddellijke gevolg is van het coronavirus. De objectieve elementen kunnen bestaan in het aantonen van een daling van inkomsten, daling van activiteiten, daling reserveringen, stijging aantal annuleringen, onderbroken leveringen, daling verkoop enzovoorts.

De uitkering voor juli en/of augustus kan bovendien niet voor de periode van jaarlijkse vakantie, tenzij aangetoond wordt dat de onderbreking gelinkt is aan het coronavirus.

De onderbreking mag voor deze tweede categorie ook niet louter en alleen zijn ingegeven door beperkingen ten gevolge van maatregelen rond social distancing.

De maandelijkse uitkering bedraagt 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast. De zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor een zelfstandige in hoofdberoep komen ook in aanmerking voor de volledige uitkering.

Halve uitkering

Komen in aanmerking voor een halve uitkering:

 • De zelfstandige in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van drie jaar geleden (2017) dat zich situeert tussen 6.996,89 EUR en 13.993,77 EUR (=geïndexeerd inkomen).
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van drie jaar geleden (2017) dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd inkomen).

De maandelijkse halve uitkering bedraagt 645,85 EUR zonder gezinslast en 807,05 EUR met gezinslast.

Tijdelijke maatregel heropstart – (relance): juni, juli en augustus

Voor welke zelfstandigen?

 • Zelfstandigen die heropstarten na een verbod of beperking van de zelfstandige activiteiten in kader van het coronavirus. Hier geldt de voorwaarde van de onderbreking voor 7 opéénvolgende dagen niet.
 • Voor zelfstandigen in hoofdberoep, helpers, meewerkende echtgeno(o)t(e), primostarters en student-zelfstandigen (op N-3 > 13.993,78 euro). De zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor een zelfstandige in hoofdberoep komen ook in aanmerking.

Cumulatieve voorwaarden

 1. Uitoefening van een zelfstandige activiteiten die op 03/05/2020 nog onder sluitingsmaatregelen vielen (bijvoorbeeld: horeca, kappers)
 2. Vanaf 04/05/2020 mag de zelfstandige activiteit worden heropgestart zonder beperkingen.Voorbeelden:
  Kapper mag herstarten vanaf 18 mei: mogelijk uitkering juni
  Restaurant mag herstarten vanaf 8 juni: mogelijk uitkering juli
 3. Er is een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10 % in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Dit moet worden aangetoond op basis van objectieve elementen (bij voorkeur een attest of ereverklaring van de accountant). Het is mogelijk dat hierop nadien controles zullen gebeuren.
 4. De zelfstandige geniet in dezelfde maand niet reeds een uitkering overbruggingsrecht.

De maandelijkse uitkering bedraagt 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.

Uitstel sociale bijdragen: derde en vierde kwartaal 2020

Het is nu ook mogelijk om een betalingsuitstel van de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal aan te vragen. Concreet betekent dit dat er een betalingsuitstel mogelijk is voor het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2020 en de eindafrekening over 2018 (die in de loop van 2020 vervalt).

Voor de eerste drie kwartalen van 2020 dient het betalingsuitstel aangevraagd te worden vóór 15 september 2020. Voor het vierde kwartaal moet de aanvraag gebeuren vóór 15 december 2020.

Uitstel terugbetaling leningen: verlengd tot eind december

Ondernemingen en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling tot en met 31 december. De ondernemingen en zelfstandigen die om uitstel van betaling vragen, moeten wel kunnen aantonen dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren.